RDL4H9xxK

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
RDL4H9**K4"round9W120V/60HZ550LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS