RDL4I10XXK

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
RDL4I10**K4"round10W120V/60HZ700LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS