RDL56I12XXK

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
RDL56I12**K6"round12W120V/60HZ1000LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS