RDL6H14XXK

modelshapepowerinput voltagelumenCCTCRIPFBeam AngleDimmaleLifespanWarranty
RDL6H14**K6"round14W120V/60HZ950LM2700K/3000K/4000K/5000K>90>0.9100DYES50000H5 YEARS